مولانا میفرمایند:


بشنو از نی چون حكایت میكند

از جداییها شكایت میكند


اینم یه مدل تغییر یافته از این شعر


بگذر از نی، من حكایت میكنم

وز جدایی ها شكایت میكنم


نی كجا این نكته ها آموخته؟

نی كجا داند نیستان سوخته؟


بشنو از من. بهترین راوی منم

راست خواهی هم نی و هم نیزنم


نشنو از نی، نی حصاری بیش نیست

بشنو از دل، دل حریم دلبریست


نی چو سوزد خاك و خاكستر شود

دل چو سوزد، خانه ی دلبر شود