سکرترشوهر سکرتربمب طبقهٔ بالامسئول محافظتخدمتکار شمارهٔ یکخدمتکار شمارهٔ دودو تا مسئول قسمتهای مختلف در حال دعواجشن ادارهبعد از جشن ادارهاتمام کار و ساعت ترک ادارهاستراحت در خانهبعد از پارتیمرخصی استعلاجیکارمند اخراجی